След достигане на определено ниво на учениците, се свормират групи. Взима се под

внимание възрастта, степента на напредналост и стиловото предпочитание.

Времетраенето на един групов урок/репетиция е 55 мин.